Łucznictwo terenowe - blisko natury.

Warmia Archers - zawody terenowe field i 3D.

Zawody łucznicze 3D.

Łucznictwo - tradycja, sport, pasja.

Warmia Archers - organizacja zawodów.

Warmia Archers - stowarzyszenie pasjonatów łucznictwa.

Regulamin zawodów łucznictwa terenowego w formule 3D

LIGA PÓŁNOC

Regulamin zawodów łucznictwa terenowego w formule 3D

1.Postanowienia ogólne.

1.1. Zawody sportowe w konwencji rywalizacji terenowej 3D dla amatorów według przepisów organizacji łuczniczej IFAA dostosowanych do potrzeb Ligi Północ,

1.2. Kierownictwo LIGI PÓŁNOC przedstawia przegłosowana wersję przepisów.

1.3. Wszyscy zawodnicy i organizatorzy uczestniczący w zawodach pod egidą LIGI PÓŁNOC mają obowiązek przestrzegania przepisów niniejszego regulaminu.

2. Sędziowanie i kierownictwo zawodów.

Za wszystkie aspekty prawidłowego przeprowadzenia zawodów 3D w ramach LIGI PÓŁNOC odpowiedzialne są następujące osoby:

2.1. kierownik/organizator zawodów – odpowiada za wyznaczenie trasy / okręgu / zawodów, kontroluje jej zgodność z przepisami.

2.2. kapitan grupy – jest osobą delegowaną przez kierownictwo zawodów do prowadzenia drużyny / grupy / zawodników na trasie zawodów; kapitanowie grup są wybierani spośród najbardziej doświadczonych zawodników, na trasie zawodów są odpowiedzialni za przestrzeganie przepisów a ich decyzje są rozstrzygające;

3. Kategorie sprzętowe.

Drukiem niebieskimkategoria w/g Ligi Północ.Wytłuszczonym drukiem oznaczenie kategorii sprzętu wg IFAA.

- Łuk bloczkowy Cu max 60# /max 300fps, bez ograniczeń wyposażenia - FU – Freestyle Unlimited (palik żółty*)

- Łuk bloczkowy HUmax 70#/max 300fps, celownik minimum 3-pinowy - BU – Bowhunter Unlimited (palik żółty*)

- Łuk barebow BB – BBR Barebow Recurve (palik żółty*)

- Łuk tradycyjny myśliwski Tr-hu - BH (R ) – Bowhunter Recurve (palik niebieski*)

- Łuk tradycyjny TR – TRLB - Traditional Long Bow oraz HB – Historical Bow (palik niebieski*)

Szczegółowy opis kategorii sprzętowych w regulaminie Ligi Północ paragraf 8.

https://warmia-archers.pl/regulaminy/106-regulamin-ligi-polnoc

 *sugerowane kolory palików, mogą one ulec zmianie w zależności od wyboru organizatorów poszczególnych zawodów
 

4. Kategorie wiekowe.

- Dorośli powyżej 16+ lat (palik żółty* Cu, Hu, BB) (palik niebieski* Tr i Tr/hu)

- Dzieci do 15 lat włącznie (palik czarny*, wszystkie kategorie sprzętowe)

Organizator zawodów ma możliwość zmienić kategorie wiekowe.

Zawodnik, który ukończył 15 lat i chce aby jego wyniki były klasyfikowane w LIDZE PÓŁNOC musi brać udział w zawodach zgodnie z podziałem kategorii wiekowych według regulaminu LIGI, czyli w kategorii dorosłych.

*sugerowane kolory palików, mogą one ulec zmianie w zależności od wyboru organizatorów poszczególnych zawodów
 

5. Odpłatność za zawody / startowe /.

Opłaty startowe muszą być zgodne z regulaminem LIGI PÓŁNOC i komunikatem organizacyjnym zawodów.

6.  Nagrody i wyróżnienia:

- Za miejsca I-III medale i  dyplomy.

- Wyróżnienia dla najmłodszych zawodników.

7. Zgłoszenia i uczestnictwo

7.1. Zawody odbywają się w ciągu jednego dnia, przeprowadzane są jako runda myśliwska. Runda obejmuje 2*14 lub 1*28 lub więcej celów w formie tarcz trójwymiarowych.

7.2. Każdy zawodnik ma obowiązek zgłoszenia swojego udziału w zawodach najpóźniej na 3 dni przed ich rozpoczęciem; organizator nie musi uwzględniać zgłoszeń po tym terminie.

7.3. Osoby, które zgłosiły się na zawody a nie będą mogły przyjechać na zawody proszone są o powiadomienie o tym organizatorów.

6.4. Od zgłoszonego po terminie zawodnika organizator może zażądać wpisowego zwiększonego o 50 % oraz nie będzie zapewniony dla niego posiłek.

7.5. Zawodnik powinien zgłosić się do biura zawodów na tyle wcześniej by być zarejestrowanym minimum 30 minut przed ich oficjalnym  rozpoczęciem (zgodnie z komunikatem organizacyjnym); jeśli zawodnik się spóźni może dołączyć do innej grupy wskazanej przez organizatora, zabrania się w takim przypadku dostrzeliwania celów / tarcz / opuszczonych przez spóźnionego zawodnika, które zapisuje się jako aut / „0” /.

7.6. Podczas strzelań turniejowych zabrania się używania dalmierzy i wszelkich telefonów mobilnych; za przestrzegania tego odpowiada kapitan grupy a złamanie przepisu grozi dyskwalifikacja zawodnika;

7.7. Przy postępowaniu niezgodnym z regulaminem kapitan grupy jest zobligowany do udzielenia zawodnikowi ostrzeżenia i zaznaczenia tego faktu w metryczce punktowej zawodnika, trzy tego typu ostrzeżenia skutkować muszą dyskwalifikacją zawodnika.

8. Strzelnica – teren zawodów łuczniczych.

8.1. Strzelnica treningowa ma być przygotowana minimum 2 godziny przed zawodami i wyposażona w dostateczną ilość tarcz / celów / ustawionych na odległościach rzędu od 5 do 55 metrów.

8.2.Wszystkie cele / tarcze 3D / rozmieszcza się na odległościach odpowiadających wielkościom centralnych obszarów punktowych – tzw. vital zone .

8.3. Cel - tarcza 3D musi być tak ustawiony aby centralny obszar punktowy / vital zone / był skierowany w stronę łucznika; cele należące do grup 1 i 2 mogą być ustawione w zakresie od 0 do 15 stopni w stosunku do linii cel – łucznik; kąt wystrzelenia strzał w górę lub w dół nie może przekraczać wartości 45 stopni.

8.4. Cele / tarcze 3D / należy ustawiać tak, aby do minimum ograniczyć możliwości utraty bądź uszkodzenia strzał;

8.5. Tory strzelań, czyli linie pomiędzy zawodnikami a celami / tarczami 3D / powinny być wolne od przeszkód i roślin tak, aby strzały nie napotykały na opór. Jednak w tej kwestii ostateczną decyzję podejmuje organizator który powinien zadbać o ciekawe ustawienie celów.

8.6. Cele / tarcze 3D / muszą być zamocowane do podłoża solidnie a każdy z nich należy oznaczyć numerem umieszczonym na tabliczceo wymiarach minimum 200 x 200 milimetrów.

Strefy trafien podzial na kategorie
8.7. Cele / Tarcze 3D / są podzielone na 4 grupy według wielkości centralnej części punktowej / vital zone / – mierzone pionowo przez środek najwyżej punktowanej strefy / kill zone /. Podział według IFAA 3D dostosowanych do Ligi Północ

8.8. Zróżnicowanie odległości od celu musi być dostosowane do wielkości sylwetek zwierząt. Poniższy podział celów / tarcz 3D / do grup jest jedynie orientacyjny, a ostateczną decyzję podejmuje organizator zawodów.

- grupa „1” – vital zone o wysokości powyżej 250 milimetrów,

- grupa „2” – o wysokości od 201 do 250 milimetrów,

- grupa „3” – o wysokości od 150 do 200 milimetrów,

- grupa „4” – o wysokości poniżej 150 milimetrów.

8.10. Maksymalne odległości celów / tarcz 3D /.

8.10.1. Żółty palik – łuki z przyrządami celowniczymi

- grupa „1” – do 54 metrów

- grupa „2” – do 40 metrów

- grupa „3” – do 31 metrów

- grupa „4” – do 18 metrów

8.10.2. Niebieski palik – łuki bez przyrządów celowniczych oraz kategoria juniorów/młodzieży.

- grupa „1” – do 40 metrów

- grupa „2” – do 35 metrów

- grupa „3” – do 27 metrów

- grupa „4”– do 18 metrów

8.10.3. Czarny palik – kategoria dzieci.

- grupa „1” – do 25 metrów

- grupa „2” – do 15 metrów

- grupa „3” – do 10 metrów

- grupa „4” – do 5 metrów

8.11. W odległości max 2 m od najdalszego palika powinna znaleźć się karta informująca o grupie danej figury.

9. Reguły strzelania

9.1. Każdy zawodnik strzela do jednego celu / tarczy 3D / tylko jedną strzałę; strzała uznawana jest za niewystrzeloną jeśli zawodnik dotykając palika jest w stanie jej dosięgnąć. Łucznik powinien mieć strzałę nieustannie pod kontrolą aby nie nastąpiło przypadkowe jej wystrzelenie. Strzała wystrzelona przypadkowo lub w sposób niezamierzony, jeżeli nie trafiła w cel, jest uznawana punktowo jako aut / „0” /.

9.2. Zawodnik strzelający do celu powinien stać za palikiem nie dalej niż w promieniu ok. 40 cm od niego.

9.3. Grupa musi się składać zawodników należących do minimum dwóch różnych klubów. Zawodnicy nie mogą strzelać w grupach liczących mniej niż 3 osoby. Do zawodów nie dopuszcza się grup liczących więcej niż 7 osób.

9.4. Zawodnicy muszą mieć ze sobą podczas strzelań punktowanych wystarczającą liczbę strzał tak, aby strzały chybione mogły być poszukiwane dopiero po zawodach. Wstrzymywanie kolejnych grup podczas rozgrywki punktowej przez poszukiwanie strzał jest zabronione.

9.5. Jeśli któraś z grup podczas zawodów uporczywie wstrzymuje kolejną kapitanowie obu grup mogą uzgodnić wyprzedzenie / przejście / jednej grupy przez kolejną z powiadomieniem organizatora.

9.6. W przypadku awarii sprzętu w czasie strzelania punktowanego zawodnik ma 15 minut czasu na naprawę sprzętu a następnie ma prawo do wystrzelenia 2 strzał próbnych do celu / tarczy 3D / już wcześniej strzelanego. W takim przypadku musi jednak umożliwić strzelanie punktowe do tego celu kolejnym grupom zawodników. Zawodnik może dostrzelić brakujący cel później w obecności całej swojej grupy. Taką sytuację należy zgłosić organizatorowi/sędziemu głównemu .

9.7. W koniecznych przypadkach zawodnik, za zgodą kapitana grupy, może czasowo opuścić miejsce zawodów; grupa w takich okolicznościach może czekać na zawodnika umożliwiając jednocześnie przejście grupom następnym. Rozsądny czas oczekiwania na zawodnika nieobecnego ustala kapitan grupy.

9.8. We wszystkich stylach strzelania strzałę na łuk zakłada się wyłącznie na stanowisku przy paliku. Zawodnik ma 60 sekund na wystrzelenie strzały do celu liczone od momentu podejścia do palika, w przypadku chybienia maksymalny czas na oddanie 3 strzałów to 240 sekund.

10. Zasady punktacji.

Wskazane jest aby zasady punktacji były umieszczone na metryczce.

10.1. Zasady punktacji pozwalają łucznikowi wystrzelić maksymalnie do 3 strzał.

Łucznik strzela pierwszą strzałą w przypadku trafienia punktacja : 20-18-16 Jeśli nie trafia w „cel” pierwszą strzałą może użyć drugiej strzały.

Druga strzała – punktacja : 14-12-10 Jeśli nie trafia w „cel” drugą strzałą może użyć trzeciej strzały. Trzecia strzała – punktacja : 8-6-4

 

Cel – tarcza 3D posiada 3 strefy punktowane, podane poniżej w kolejności od największej punktowanej, wyznaczone obrysem ciał lub liniami:

ciało (wound zone) = 16/10/4 punktów ( w zależności która to strzała),

duża strefa (vital zone) wyznaczona linią = 18/12/6 punktów ( w zależności która to strzała),

mała strefa (kill zone) wyznaczona plinią w strefie vital zone = 20 /14/8 punktów ( w zależności która to strzała).

3D Standard Round 2strzały2

 

10.2. Trafienie w rogi, podstawki imitujące grunt uznaje się jako aut / „0” /. kopyta liczymy jako ciało

10.3. Trafienie celu strzałą odbitą od ziemi  uznaje się jako aut / „0” /.

10.4. Strzałę wbitą w cel nie wolno dotykać do momentu zapisania jej wyniku.

10.5. Jeżeli strzała przebije cel / tarczę 3D / ale utkwi w nim, kapitan grupy może ją wypchnąć i ustalić wartość trafienia; jeśli strzała odbije się od celu lub przeleci przez niego na wylot co uniemożliwi ustalenie trafienia zawodnik ma prawo do wystrzelenia kolejnej strzały specjalnie oznaczonej jednak gdy sytuacja taka powtórzy się to po drugiej strzale takiemu zawodnikowi zalicza się najmniejszą wartość punktową pzrysługującą danej strzale.. Jeśli strzała odpadnie od celu na skutek uderzenia w cel innej strzały, kapitan może zaliczyć trafienie jeśli znany jest punktowania strzały,która odpadła.

10.6. Strzała, która trafi w inną strzałę i zostanie w niej zostanie zapisana tak, jak strzała wbita w cel. Jeśli strzała po trafieniu w inną odpadnie od celu jest liczona tak, jak strzała przez nią trafiona.

10.7. W celach 3D lina oddziela jedna strefe punktowa od drugiej. Linia ta lezy w nizej punktowanej strefie i dlatego strzała musi wyraźnie naciac te linie w celu zaliczeniawyzszego wyniku..

Linia trafienia

  

Strzała nr  "1"  nie znajduje się w strzefie punktowanej, znajduje się podstawie, jest liczona jako 0 pkt

Strzała nr  "2"   przecina "linię włosów" jest liczona jako trafienie za najmniejszą ilość punktów

Strzała nr  "3"     jest liczona jako niżej punktowane pole 

Strzała nr  "4"  wyraźnie przecina wyżej punktowane pole jest liczona jako wyżej punktowana

Strzała nr  "5"  uderza w krawędź figury, ale nie pozostaje w celu jest liczona jako 0 pkt (wyjątek stanowi kategoria DZIECI gdzie taką strzałę zaliczamy jako najniżej punktowane pole)
10.8. Strzała wystrzelona do innego celu jest uznana jako aut / „0” /.

10.9 Przy strzelaniu na krótkich odległościach, gdzie może grozić uszkodzenie lub zniszczenie strzał kapitan grupy może przerwać strzelanie, zapisać wyniki wystrzelonych dotąd strzał i wyjąć je z celu, następnie dopuścić do strzelania osoby które do tej pory nie strzelały i ponownie zapisać oddane strzały

10.10. Po zakończeniu strzelań punktowanych zawodnik ma obowiązek skontrolować metryczkę i potwierdzić zapisane w niej wyniki swoim podpisem. Z chwilą podpisania przez zawodnika metryczka / karta punktowa / jest dokumentem potwierdzającym wynik i stanowi podstawę klasyfikacji uczestników zawodów.

10.11. Sędzia główny może wyrywkowo sprawdzić metryczkę pod kątem arytmetycznym. Brak podpisu i błędy arytmetyczne mogą być podstawą do dyskwalifikacji zawodnika.

10.12. W przypadku gdy na koniec zawodów dwóch lub więcej zawodników ma taką samą ilość punktów, wyżej będzie sklasyfikowany ten który zdobył więcej 20, jeśli znowu będzie remis to 18 itd

10.13. Przestrzeganie reguł niniejszego regulaminu jest powinnością zawodników oraz wszystkich osób towarzyszących. Łamanie w/ w ustaleń może skutkować dyskwalifikacją zawodnika.
10.14  W kategori dzieci jeśli strzała odbije się od celu to zawodnik może powtórzyć strzał lub uznać trafienie za najmniejszą ilość punktów

11. Bezpieczeństwo i zasady BHP

11.1.Wszyscy uczestnicy turnieju, organizatorzy, zawodnicy i osoby towarzyszące, odpowiadają za bezpieczeństwo własne i zobowiązują się nie stwarzać okoliczności mogących w czasie turnieju zagrozić bezpieczeństwu ludzi i zwierząt znajdujących się na jego terenie

11.2. Wstęp na linię strzelań (palik z którego strzela aktualnie dany zawodnik) podczas turnieju mają jedynie osoby strzelające oraz sędziowie.

11.3. Osoby towarzyszące, nie biorące czynnego udziału w zawodach mają zakaz wstępu na linię strzelań (palik z którego strzela aktualnie dany zawodnik) muszą przebywać co najmniej 4 metry od palika za plecami zawodnika strzelającego

11.4. Strzelanie i podchodzenie do mat łuczniczych odbywa się na wyraźny znak sędziego.

11.5. Na ścieżkach i miejscach strzelań obowiązuje zakaz strzelania w górę i nie w osi mat łuczniczych na skos i w poprzek.

11.6. Obowiązuje zakaz strzelania jeżeli na linii strzału, przy matach łuczniczych i za nimi znajdują się inne osoby, zakaz przechodzenia w poprzek linii strzału. Zakaz podchodzenia do mat łuczniczych podczas gdy inne osoby jeszcze nie ukończyły strzelania.

11.7. Zakaz wpuszczania na tory łucznicze/ścieżkę łuczniczą małoletnich dzieci bez ścisłego nadzoru opiekunów.

11. 8. Strzały należy wyjmować z mat ze szczególną ostrożnością i w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych osób.

11.9. Dla bezpieczeństwa własnego i innych osób podczas przebywania na torach łuczniczych ew. na ścieżce łuczniczej należy kierować się zasadami zdrowego rozsądku i „mieć oczy dookoła głowy”.

11.10. W czasie trwania rywalizacji sportowej zabrania się noszenia na górnej części ciała ubiorów o cechach kamuflażu.

11.11. Przed i podczas trwania zawodów zabronione jest spożywanie alkoholu i innych substancji mogących mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo zawodników i porządek samych zawodów.

11.12. Uczestnicy zawodów powinni być ubezpieczeni od NNW (Następstw Nieszczęśliwych Wypadków) przez macierzyste kluby, lub sami muszą wykupić ubezpieczenie od NNW.

11.13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, pozostawione na terenie zawodów

11.14. Wyrzucanie wszelkich odpadków na trasie zawodów jest zabronione.


11. Udział w zawodach

11.1  Udziałw zawodach jest dobrowolny i nie przymusowy

11.2  Start w zawodach jest równoznaczny z :

- wyrażeniem zgody na umieszczenie danych podanych przy rejestracji na liście startowej oraz w tabeli wyników z zawodów, na które się zarejestrował,

- wyrażeniem zgody na publikację zdjęć, na których się znajduje, wykonanych w trakcie zawodów,

11.3 Jeśli zawodnik nie akceptuje powyższego regulaminu to niestety jego start w zawodach nie jest możliwy

 

 

 

logo1

 

 

 

 

3x3