Regulamin I Mistrzostw Polski Field w formule IFAA/PFAA PFAC 2018

18. 07. 10

Regulamin I Mistrzostw Polski Field w formule IFAA/PFAA PFAC 2018

1. TERMIN
11-12 sierpnia 2018

2. MIEJSCE
Ośrodek Kolonijny Łazy 07-130 Łochów Około 50 minut jazdy z Warszawy S8 w stronę Wyszkowa
www.centrumlena.pl

3. RAMOWY PLAN ZAWODÓW
Orientacyjny przebieg czasowy zawodów wygląda następująco:

Piątek , 10 sierpnia 2018
17.00 w górę przyjazd na miejsce zawodów – Możliwa i wskazana kontrola techniczna

Sobota, 11 sierpnia 2018

07.00 -10.00 – przyjazd uczestników sesja treningowa

07.00 -10.00 – Komisja Techniczna - sprawdzenie techniczne sprzętu, klasyfikacja sprzętu do odpowiednich kategorii IFAA

10.00 Uroczyste otwarcie zawodów
10. 30 Rozprowadzenie grup i rozpoczęcie strzelania.

10.30 -14.00 Runda IFAA Field Round

14.00 – 15.30 przerwa obiadowa

15.30 – 19.00 Runda IFAA Hunter Round

Niedziela 12 sierpnia 2018
8.00 -9.00 przyjazd uczestników sesja treningowa
9.00 – 09.30 Rozprowadzenie grup i rozpoczęcie strzelania.
09.30 - 13.00 Runda IFAA Field Hunter Round

13.00 – 13.30 Przerwa obiadowa
13.30 – 16.00 Runda IFAA Field Round
16.00 – 17.00 Podliczenie wyników
17.00 Ogłoszenie zwycięzców, Wręczenie medali i dyplomów

18.00 Koniec zawodów

Pełen Regulamin Zawodów Field PFAA

4. KATEGORIE SPRZĘTOWE
Mistrzostwa PFAC 2018 zostaną rozegrane we wszystkich kategoriach sprzętowych rozpoznawanych przez IFAA. Lista kategorii wraz z opisem w języku polskim znajduje się tu:
Kategorie sprzętowe
Dodatkowo za zgodą prezydenta IFAA na imprezach organizowanych przez PFAA dopuszcza się kategorię pod nazwą Eastern Traditional Recurve.
Eastern Traditional Recurve (ETR)
a. Łuk refleksyjny wykonany z drewna, który może być łukiem jednoczęściowym lub łukiem rozkładanym (take down) na dwie lub więcej części.
b. Majdan lub uchwyt łuku powinien być wykonany głównie z drewna, które może być zalaminowane włóknem szklanym lub polimerami wzmacnianymi włóknem węglowym lub podobnymi materiałami.
c. Ramiona łuku powinny mieć drewniany rdzeń, który może być z zewnątrz laminowany przy użyciu włókna szklanego lub włókna węglowego lub podobnymi materiałami.
d. Strzała powinna być strzelana z ręki lub z półki wyciętej w łuku. Dla ochrony przed wytarciem, półka może zawierać cienką warstwę ( skóry lub futra na majdanie) oraz kawałek futra, skóry, dywanika ( lub podobnych materiałów) na półce.
e. Majdan powinien być wolny od wszelkich oznaczeń lub przebarwień, które mogą zostać wykorzystane do celowania.
f. Nie dopuszcza się żadnych dodatków do łuku dla celów stabilizacji, poziomowania, obniżenia siły naciągu łuku, celowania lub mierzenia długości naciągu.
g. Nie dopuszcza się stosowania podstawki żadnego typu (dostrajalnej lub nie dostrajalnej).
h. Łuk musi być strzelany z użyciem techniki zekierowej
i. Face Walking jest nie dozwolony.
j. Dopuszcza się użycie jednego punktu zaczepienia strzały na cięciwie(siodełko). Siodełko może być zaznaczone jednym lub dwoma znacznikami (koralikami). Dopuszcza się się użycie ball -nock.
k. Strzały mogą być wykonane z dowolnych materiałów, oklejone lotkami wykonanymi z piór naturalnych. Wszystkie używane strzały muszą być identycznej długości, wagi, średnicy, lotek i noków, bez względu na ich kolor, z uwzględnieniem ich zużycia.
l. Dopuszcza się użycie limb saverów, tłumików cięciwy i brushbuttonów, które muszą być umiejscowione 12 cali nad lub pod punktem zaczepienia strzały.

5. ZAPISY i WPISOWE

Zapisy
Zapisy przyjmujemy na następującej stronie

Warmia Archers - rejestracja do zawodów

Wpisowe jest płatne w dniu zawodów, w gotówce i wynosi:
Dorośli, Weterani, Młodzi Dorośli – 120 PLN
Dzieci i Juniorzy do lat. 16 – 100 PLN

W ramach wpisowego każdy uczestnik otrzyma gorący posiłek pierwszego i drugiego dnia zawodów, kawę i herbatę, wodę na trasę zawodów,

6. NOCLEGI
Ośrodek Kolonijny Łazy który będzie nas gościł podczas Mistrzostw oferuje noclegi i wyżywienie w różnym standardzie. Wkrótce podamy zasady rezerwacji noclegów, w osobnym poście w dyskusji pod wydarzeniem.

7. ZASADY ROZGRYWANIA MISTRZOSTW PBHC2017

Zasady rozgrywania zawodów
Podczas Mistrzostw PFAC 2018 obowiązuje PFAA Regulamin Zawodów Field 2018.

Zgłoszenie i wzięcie udziałów w PFAC 2018 jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Uczestnicy zawodów zobowiązani będą do podpisania przed zawodami oświadczenia dotyczącego obowiązujących zasad bezpieczeństwa zawodów, w przypadku osób niepełnoletnich takie oświadczenie zostanie podpisane przez przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego uczestnika.
Dzieci do lat 16 mogą wziąć udział w zawodach za zgodą i pod opieką ich opiekunów prawnych.

Karty/metryczki z wynikami

Wypełnione, podliczone i podpisane metryczki muszą zostać dostarczone do miejsca wyznaczonego przez organizatora natychmiast po zakończeniu danej rundy, najpóźniej do godziny wyznaczonej przez organizatorów. Metryczki w imieniu danej grupy do organizatorów dostarcza Kapitan drużyny.
Odpowiedzialność za arytmetyczne policzenie wyników w metryczkach obciąża danego zawodnika, a podpisanie metryczki przez zawodnika oznacza potwierdzenie osiągniętego wyniku.

Wyniki
O wynikach i zajętych miejscach w poszczególnych kategoriach zadecyduje suma wyników z wszystkich 4 rund zawodów. W przypadku identycznej liczby punktów wśród zawodników zajmujących miejsca 1 -3, zostanie przeprowadzony Tie break, który ustali końcową kolejność. Tie break odbędzie się po zliczeniu i zweryfikowaniu wszystkich wyników i powinien być strzelany pod nadzorem Kapitana Zawodów lub Dyrektora Zawodów ostatniego dnia zawodów.

Wyniki zawodów, zostaną umieszczone na stronie internetowej www.warmia-archers.pl

Protesty
Oficjalne protesty zostaną bez zbędnej zwłoki rozpatrzone przez Kapitana Zawodów i powołaną przez niego komisję ds. protestów, po wpłaceniu przez wnoszącego protest, do Kapitana Zawodów kwoty 150 PLN w gotówce.

Nagrody
Zdobywcy miejsca od 1 – 3 w danej kategorii otrzymują medale i dyplomy oraz odpowiednio tytuły Mistrzów i wicemistrzów Polski PFAC 2018

Najważniejsze zasady zachowania podczas zawodów

Wszyscy uczestnicy Mistrzostw PFAC 2018 zobowiązani są do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu i przyjętych zasad rozgrywania zawodów łuczniczych, oraz zasad fair play.

Zabrania się jakiejkolwiek dyskusji na temat odległości do celu pomiędzy zawodnikami. Zabrania się podawania odległości od celu w jakiejkolwiek formie. Naruszenie tego zakazu jest naruszeniem zasad fair play i może prowadzić do dyskwalifikacji zawodników naruszających ten zakaz.

Grupy nie powinny podchodzić lub kontaktować się z innymi grupami podczas oddawania strzałów do celu, lecz powinny poczekać w pewnej odległości, aż wszyscy członkowie grupy skończą strzelanie do danego celu.

Żadna grupa nie powinna wstrzymywać następnej poprzez poszukiwania zgubionych strzał. Każdy łucznik powinien mieć ze sobą wystarczającą liczbę strzał by móc kontynuować zawody i wrócić szukać zgubionych strzał po zakończeniu zawodów.
Podczas trwania zawodów i na trasie zawodów - Zabrania się palenia tytoniu oraz picia napojów alkoholowych, prowadzenia rozmów telefonicznych (z wyjątkiem sytuacji nadzwyczajnych – za zgodą kapitana danej drużyny), korzystania z urządzeń elektronicznych w sposób który odciąga uwagę korzystającego od przebiegu zawodów.

Dyskwalifikacja

Uczestnicy, którzy będą naruszali postanowienia regulaminu zawodów PFAC 2018 i regulamin strzelania zawodów Field IFAA/PFAA 2018, w tym w szczególności obowiązujące zasady bezpieczeństwa, mogą zostać zdyskwalifikowani i usunięci z terenu zawodów, decyzją kapitana zawodów.
Odpowiedzialność Uczestników
Uczestnicy zawodów przyjmują do wiadomości, że organizatorzy Mistrzostw PFAC 2018 nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane postępowaniem uczestników niezgodnym z regulaminem zawodów i przyjętymi zasadami bezpieczeństwa oraz że organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ubezpieczenie uczestników w czasie zawodów jak również odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i zagubione podczas trwania zawodów.

Ubiór uczestników
Zaleca się aby zawodnicy, nosili jasne i dobrze widoczne ubrania, szczególnie w sytuacji ograniczonej widoczności. Ubrania w pełnym kamuflażu są nie dopuszczalne , bez użycia elementu ubrania o wysokiej widoczności. Podczas zawodów obowiązuje ubiór dostosowany do warunków terenowych i pogodowych (buty, kurtki przeciwdeszczowe, ciepłe ubranie, parasole itp.)

Interpretacja regulaminu
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorom.